Students

ต้องยอมรับเลยว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการทำงานของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นส่งผลทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ หันมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

แม้ทุกวันนี้ผู้ใหญ่มักจะพูดว่า ‘เกรดจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต’ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากมองลงไปในระบบการศึกษาดีๆ จะเห็นว่าผู้ใหญ่หลายคนยังให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากที่สุด โดยเฉพาะในโรงเรียน เมื่อเกรดกลายเป็นเครื่องมือแสดงระบบชนชั้นในโรงเรียนและสร้างค่านิยมแบบผิดๆ อย่างไม่ได้ตั้งใจว่า

การศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Psychological Science ชี้ให้เห็นว่าเวลาที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ไปกับโทรศัพท์มือถือและทางออนไลน์นั้นไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด