ทักษะที่มนุษย์ทำงานควรมีในยุค 4.0

Last updated: 12 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:06 น.

 

ทักษะการทำงานที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนควรมีในยุค 4.0 ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลก นวัตกรรมและเทคโนโลยี คือทักษะด้านความรู้และด้านอารมณ์ ทักษะทั้ง 2 ด้านจะช่วยเตรียมความพร้อมให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนเป็นคนที่มีอาวุธพร้อมรบในสนามการแข่งขัน สามารถต่อสู้กับคู่แข่งแต่ก็สร้างพันธมิตรกับลูกค้าและผู้ร่วมงานได้ เป็นนักรบที่มีคุณค่าของกองทัพ ซึ่งในที่สุดจะช่วยนำชัยชนะมาสู่องค์กรทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) 

คือทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ เทคนิคเฉพาะที่นำมาใช้กับตำแหน่งงานหรืออาชีพนั้นๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถสอนกันได้ เรียนรู้ ฝึกฝน สามารถวัดผลได้ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)

คือทักษะที่นำมาใช้พัฒนา ปรับกับการใช้ชีวิต การเข้าสังคม การทำงาน เช่นการใช้ภาษา การติดต่อสื่อสารความเป็นมิตร การมองโลกในแง่ดี การแสดงออกทางสังคมHard Skills ยุค 4.0
1. Cloud Computing
2. Artificial Intelligence (AI)
3. Statistical Analysis and Data Mining
4. User Interface/User Experience Design (UI/UX)
5. SEO/SEM Marketing Digital

Soft Skills ยุค 4.0
1. การบริหารเวลา
2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ความฉลาดทางอารมณ์
4. ความสามารถในการปรับตัว
5. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills)

คือทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ เทคนิคเฉพาะที่นำมาใช้กับตำแหน่งงานหรืออาชีพนั้นๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถสอน กันได้ เรียนรู้ ฝึกฝน สามารถวัดผลได้

ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)

คือทักษะที่นำมาใช้พัฒนาปรับกับการใช้ชีวิต การเข้าสังคม การทำงาน เช่นการใช้ภาษา การติดต่อสื่อสารความเป็นมิตร การมองโลกในแง่ดี การแสดงออกทางสังคม

สิ่งเหล่านี้จะเป็นอาวุธช่วยให้คนทำงานตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานหรือองค์กรได้(รูปคน แบ่งครึ่ง ครึ่งหนึ่งชี้ Hard Skills อีกครึ่ง Soft Skills = อาวุธ)

 

 

Hard Skills ยุค 4.0

1. Cloud Computing

การรู้จักเข้าใจและปรับใช้เทคโนโลยีการจัดการ จัดเก็บข้อมูลและทรัพยากรของธุรกิจไว้บนระบบคลาวด์การใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ มักเกิดค่าใช้จ่ายสูง โดยองค์กรจะต้องหาบุคลากรเข้ามาดูแลจัดการระบบนี้2. Artificial Intelligence (AI)

นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทรนด์ที่มาแรงอย่างไม่หยุด หากบุคลากรใดมีความรู้สามารถสร้างระบบและบริหารจัดการนวัตกรรมนี้ได้ก็จะมีทักษะที่ได้เปรียบและเป็นที่ต้องการ3. Statistical Analysis and Data Mining

ด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยกำเนิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ถูกเก็บไว้บนระบบคลาวด์ข้อมูลเหล่านั้นจะไร้ค่าหาก ไม่ผ่านการวิเคราะห์เข้าใจตีความข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนและประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจต่างๆ ดังนั้นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร4. User Interface/User Experience Design (UI/UX)

ในยุคที่ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อธุรกิจ ประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจและรู้สึกดีแก่ ผู้บริโภคในโลกที่มีการแข่ง ขันสูง แม้แต่การสร้างแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้าและทำให้การซื้อขายสะดวกล้วนเป็นสิ่งที่ต้องผ่านการคิดผ่านการออกแบบอย่างดี5. SEO/SEM Marketing Digital

เมื่อการซื้อขายการทำธุรกิจทุกอย่างในยุคสมัยนี้ถูกทำผ่านโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ช่องทางทำการตลาดจึงต้องหันมาพึ่งการสื่อสารทางโซเชียล ทักษะการใช้คีย์เวิร์ดที่เป็นที่นิยม การใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

 

 

Soft Skills ยุค 4.0

1. การบริหารเวลา

สมัยนี้หน้าที่และความรับผิดชอบสิ่งที่ต้องทำของคนเรามีมากกว่าหนึ่งอย่างแม้ว่าเราจะมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่าเดิม การบริหารเวลาจึงเป็นทักษะจำเป็นรวมไปถึงการวางแผนควบคุมกำหนดระยะเวลาจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจนตั้งเป้าหมายในการบรรลุผล2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความฉลาดจากวุฒิปริญญาหรือใบประกาศต่างๆ นั้นไม่เพียงพอสำหรับงานของคนสมัยนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมการมีทัศนคติที่จะเรียนรู้อยู่เสมอไม่ว่าอายุเท่าไหร่หรือฉลาดแค่ไหนก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จและสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของคนทำงานในยุคนี้คือการอ่านจับใจความการสรุปประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูล3. ความฉลาดทางอารมณ์

ไม่ว่าคนทำงานในองค์กรหรือแม้แต่ฟรีแลนซ์เองก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารประสานงานกับคนอื่นเช่นกัน คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักได้เปรียบผู้อื่นเสมอคนเหล่านี้มีความสามารถในการสังเกตเข้าใจ จัดการและแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างดีรวมถึงคนอื่นด้วยทักษะนี้จะช่วยให้คนทำงานสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์4. ความสามารถในการปรับตัว

เพราะทุกอย่างในโลกแห่งการทำงานสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของผู้ทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเปลี่ยนความคิดรับมือกับความเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงวิธีแก้ไขปัญหาจะทำให้ผู้นั้นประสบผลสำเร็จ5. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทีมเวิร์กหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้ที่มีประสบการณ์ตำแหน่งวัยคุณวุฒิต่างกันมักนำพาปัญหามาหากบุคคลใดสามารถปรับตัวมองข้ามความแตกต่าง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของการทำงานร่วมกันได้ ก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานท ี่มีประสิทธิภาพออกมาได้

 

อ้างอิง: 

- 9 Soft Skills ที่คนทำงานควรมีในปี 2019, Positioning Magazine
- 5 Hard & Soft Skills ที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 2019, Teedanai Cholvatanapong
- Hard & Soft Skills ทักษะมัดใจนายจ้างให้อยู่หมัด, โชติ เวสสวานิชกูล