10 หลักสูตรใหม่ น่าเรียน จบแล้วมีงานทำแน่นอน

Last updated: 12 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:54 น.

 

ต้องยอมรับเลยว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการทำงานของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นส่งผลทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ หันมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

สำหรับวันนี้ IGNITE THAILAND ก็ได้รวบรวมหลักสูตรใหม่น่าเรียนด้านไอทีมาฝากน้องๆ กันด้วย ที่เรียนจบออกไปแล้วไม่ต้องกลัวตกงานเลย จะมีหลักสูตรการเรียนการสอนไหนบ้าง ตามมาดูกันเลยครับ1. หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน

สำหรับ วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) เป็นหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรีที่ควบปริญญาโทเข้าไปด้วย ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียนคือ 5 ปี เปิดการเรียนการสอนโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA) ที่จับมือกันเปิดสอนด้านนี้ เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ โดยเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเงินและวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รองรับการลงทุนในอนาคต

2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนด้านการออกแบบมัลติมีเดีย ตั้งแต่การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ภาพเคลื่อนไหว ไปจนถึงเรื่องการผลิสื่อประเภทต่าง ๆ โดยได้มีการแบ่งออกเป็น 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม

3. หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อการจัดการข้อมูลที่อยู่รอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ในโลกยุดิจิทัลให้ได้มากที่สุด

4. หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี ไปจนถึงเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ และนอกจากนี้น้อง ๆ ที่เรียนในหลักสูตรนี้ยังจะได้ไปศึกษาในสถานประกอบการจริงกับบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

5. หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานประกอบการเป็นฐาน (Platform) ในการเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีและตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริง เพราะในอนาคตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนการใช้น้ำมัน ทำให้วิศวกรจะต้องมีความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนายานพาหนะในยุคสมัยใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจทางธุรกิจที่จะต้องใช้ข้อมูลทางสถิติได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ถึงแม้ว่าข้อมูลที่มีนั้นจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจะต้อใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลก่อนจะนำข้อมูลเหล่านี้ออกไปใช้งานจริง

7. หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นการสร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในรูปแบบต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างเกมอีกด้วย

8. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาผลิตสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หรือเครื่องประดับ และยังรวมไปถึงการบริหารจัดการแบรนด์ อีกด้วย ซึ่งเปิดสอนทั้งหมด 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องประดับ และของตกแต่งบ้าน

9. หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย

สำหรับเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถด้านการออกแบบมีเดีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ และการออกแบบพัฒนาเกม
เพื่อประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้เหล่านั้นเพื่อสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีมีเดีย นวัตกรรมสื่อผสม ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่โฆษณาข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่ เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล การพัฒนาเกม และเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์

10. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการขยายช่องทางการศึกษาให้ครอบคลุมการศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอยการและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนา TransNational Education ซึ่งเป็นการความร่วมมือในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สาธารณะรัฐประชาชนจีน สาธารณะรัฐเกาหลี และอื่น ๆ
ICDI เปิดสอน 3 หลักสูตรนานาชาติด้วยสุดล้ำในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความท้าทายของสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้

1. Digital Business of 4.0 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
2. Digital Startups and Financial Technology : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
3. Digital Policy Maker : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน

 

อ้างอิง: https://campus.campus-star.com/education/105701.html