คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Last updated: 12 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:41 น.


การศึกษาในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความสามารถและ พัฒนาศักยภาพของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตน ตามความสนใจ โดยไม่มีข้อจำกัด ด้านเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้

ซึ่งองค์ความรู้ในปัจจุบันปรากฏในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาจแบ่งความรู้ เป็น 3 ประเภท คือ
1) ความรู้โดยนัย เป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ทักษะวิชาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) ความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่เปิดเผยในรูปแบบต่างๆ สามารถจับต้องได้ เช่น หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อชนิดต่างๆ
3) ความรู้ภายในองค์กร เป็นความรู้ที่มาจากสมาชิกในองค์กรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเป็นความสามารถขององค์กร เช่น คู่มือการทำงาน กระบวนการทำงาน มาตรฐานการทำงาน เป็นต้น ซึ่งความรู้ต่างๆ เหล่านี้จะก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญานั่นเอง ดังนั้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  1. เป็นนักคิดวิเคราะห์
  2. เป็นนักแก้ปัญหา
  3. เป็นนักสร้างสรรค์
  4. เป็นนักประสานความร่วมมือ
  5. รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร
  6. เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
  7. เป็นนักสื่อสาร ครูพูดน้อยและเด็กพูดมาก
  8. ตระหนัก รับรู้สภาวะของโลก
  9. เป็นพลเมืองทรงคุณค่า
  10. มีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลัง


อ้างอิง:  วารสาร Ignite Thailand เล่ม 1