ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมองของเด็ก

Last updated: 12 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:41 น.


การทำงานของสมองเป็นสิ่งสำคัญมาก การที่คนเราจะมีความสามารถในการกระทำสิ่งใดๆ ขึ้นอยู่กับการทำงานของสมอง จะเป็นคนฉลาด คนมีความคิดดี คนคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ หรือเป็นตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาอยู่ที่การทำงานของสมองทั้งสิ้น

การพัฒนาสมองนั้นมีความสำคัญยิ่ง สมองของคนเราเริ่มก่อตัวและพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาที่อายุสองสัปดาห์ ปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเติบโตของสมองเด็ก เช่น อารมณ์ของคุณแม่, สารอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่, การฟังดนตรี, การได้รับความรักความอบอุ่นทางด้านจิตใจ เป็นต้น จากข้อเท็จจริงทางการศึกษาทางประสาทวิทยาจะพบว่าวัยเด็กนั้นในช่วง 2-3 ขวบแรกของชีวิตจะมีความสามารถที่จะพัฒนาการและเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างได้อย่างรวดเร็ว สนุกสนาน เพลิดเพลิน และเกิดทักษะต่างๆ ได้ดี

เด็กจะมีพัฒนาการทางสมองดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ความรัก ความเข้าใจ การสนับสนุนจากครูที่โรงเรียน การได้รับแรงกระตุ้นที่ถูกต้องทางประสาทสัมผัสตั้งแต่เกิดใหม่ๆ จะช่วยให้ใยประสาทของเซลล์สมองเด็กเจริญงอกงาม

การทำงานของเซลล์สมองในส่วนต่างๆ ทำให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ข้อมูลรอบตัวและสร้างความรู้ขึ้นมาได้ คือ เกิดการนึกคิด กระบวนการทางความคิด และความคิดขึ้นในสมอง มีกระบวนการค้นหา และผลลัพธ์ที่ได้ ยิ่งถ้าเด็กมีการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้และการคิดมากเท่าไร ก็จะทำให้เซลล์สมองสร้างเครือข่ายเส้นใยสมองใหม่ๆ แตกแขนงเชื่อมติดต่อกันมากยิ่งขึ้นต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานของสมองและการเรียนรู้ของเด็กอ้างอิง:  วารสาร Ignite Thailand เล่ม 1