การสร้างวินัยเชิงบวก

Last updated: 9 เม.ย 2563  | 

วันที่ 09 เมษายน 2563 - 15:37 น.

 

  • นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนตรงเวลา

  • นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนครบและพร้อมเรียน

  • นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในคาบเรียน

  • นักเรียนทุกคนจดบันทึก ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบ และส่งงานตรงเวลา

 

เชื่อว่าคุณครูทุกคนคาดหวังให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าว รวมถึงพฤติกรรมอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน และหากพฤติกรรมดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จะเรียกว่า “วินัยเชิงบวก”

การสร้างวินัยเชิงบวกให้เกิดขึ้นในห้องเรียนนั้น มีวิธีการที่จดจำได้ง่ายๆเลย ซึ่งก็คือ ‘ความสม่ำเสมอ’ ความสม่ำเสมอในที่นี้ ต้องมาจากคุณครูเพียงเท่านั้น และความสม่ำเสมอที่ว่านี้ คือ

1. การพูดสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ

คุณครูจะต้องพูดสื่อสารวินัยที่ครูต้องการจากนักเรียนให้นักเรียนรับรู้อยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะพูดหน้าชั้นเรียน การพูดคุยกับนักเรียนรายบุคคล หรือ การเขียนพูดคุยกับนักเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ ต้องมาควบคู่กันกับการสื่อสารวินัยหรือพฤติกรรมที่ครูต้องการนั้น ก็คือ เหตุผลว่าพฤติกรรมนั้นส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไร

การพูดควบคู่กันไปทั้งตัวพฤติกรรมและเหตุผลของการทำพฤติกรรมนั้น ๆ และทำไปอย่างสม่ำเสมอด้วย จะทำให้นักเรียนถูกกระตุ้นให้จดจำ รวมถึงเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ดีจากการมีวินัยดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้มากขึ้น

2. การทำให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

สิ่งนี้เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ต้องมีควบคู่ไปกับการพูดสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ โดยคุณครูจะต้องทำให้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของนักเรียนนั้นเห็นผลเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น หากนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม คุณครูจะเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนคนดังกล่าว หรือในทางกลับกัน หากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คุณครูจะหักคะแนนของนักเรียนคนดังกล่าว โดยคะแนนเหล่านี้จะถูกเก็บสะสมอยู่อย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ คาบ และควรจะทำให้คะแนนเหล่านี้เห็นเด่นชัดโดยการเขียนลงแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด หรือแผ่นกระดาษ คุณครูนำมาทุกคาบ และอัพเดทคะแนนในทุก ๆ คาบ กระบวนการทั้งหมดนี้ จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น ๆ จนเกิดเป็นความสม่ำเสมอ หรือที่เรียกว่า วินัยเชิงบวก อย่างที่คุณครูต้องการ

 

 

Source:

EDUCATHAI

https://www.educathai.com/knowledge/articles/323