ยกระดับการเรียนการสอนด้วยสื่อคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Last updated: 19 มี.ค. 2564  | 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 - 13:18 น.


การเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งในการเรียนรู้นอกจากจะมีผู้เรียนและผู้สอนแล้ว ยังต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ และสื่อการสอนเหล่านี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ


ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ในปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์และให้ความช่วยเหลือ การผลิตสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ จึงเน้นการที่ให้ผู้เรียนสามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง คุณสมบัติหลัก ๆ ของสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ มีดังนี้


  • เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว

การเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนจะต้องเป็นไปอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียม โดยมากมักเป็นสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งที่โรงเรียนจะต้องมีทรัพยากรเพียงพอในการเข้าถึง

  • มีการบูรณาการความรู้อย่างครอบคลุม

สื่อสมัยใหม่จะเน้นการผนวกความรู้หลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน รวมไปถึงการรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนเข้าด้วยกันให้ได้

  • เน้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นจริง

การเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเอง วิเคราะห์เอง มากกว่าการถูกชี้นำโดยครูผู้สอน สื่อสมัยใหม่จึงต้องสามารถฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นให้ได้

  • มีความโดดเด่นและไม่น่าเบื่อ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยน การให้ข้อมูลในปัจจุบันจะต้องตรวจสอบได้และไม่น่าเบื่อ สามารถดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจได้เป็นเวลานาน การทำสื่อจะต้องคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย

  • สามารถวัดผลและประเมินผลได้จริง

ในทุก ๆ การเรียนรู้จะต้องสามารถวัดผลและประเมินผลได้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในกการสอนและการทำสื่ออยู่ตลอดเวลา เพราะโลกในปัจจุบันหมุนค่อนข้างเร็ว การยึดกับการประเมินผลแบบเดิม ๆ อาจไม่ได้ผล

สื่อการเรียนการสอนมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผู้เรียน สื่อจะต้องดึงดูดผู้เรียนได้ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจหาความรู้ในประเด็นที่สื่อการเรียนต้องการ สื่อที่เน้นการท่องจำไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน ควรเพิ่มการคิดวิเคราะห์เพิ่มเข้ามาเป็นจุดเด่น


ตัวอย่างสื่อการสอนสมัยใหม่

สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่จะเน้นการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่าย และผู้เรียนมีความรู้ในด้านนี้พอสมควร ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ เช่น

1. E-Learning

การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตจะตอบสนองต่อความต้องการในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนได้อย่างไม่จำกัดเวลา ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ หรือค้นคว้าข้อมูลได้ง่าย ๆ จากไฟล์หรือเนื้อหาที่ผู้สอนลงไว้ให้

2. Infographic

สื่อประเภทอินโฟกราฟิกจะเน้นที่การสรุปเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องที่ยากต่อการทำความเข้าใจออกมาในรูปแบบของแผนภาพที่มีความสวยงาม ตัวหนังสือน้อย และเน้นสีสัน ช่วยในการดึงดูดผู้เรียนให้สนใจและง่ายต่อการทำความเข้าใจ

3. Augmented Reality หรือ AR

สื่อการเรียนแบบ AR 3 มิติเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผนวกเทคโนโลยีเข้ามาในการผลิตสื่อ โดยผู้เรียนสามารถทำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายสื่อที่ทำแบบ AR และสื่อจะมีกลไกทำภาพเสมือนจริงแบบ 3 มิติให้ปรากฏออกมา นิยมใช้ในการออกแบบบทเรียนวิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญมากในการดำเนินคลาสเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จะช่วยให้ห้องเรียนน่าเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้ที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสามารถนำมาถ่ายทอดที่ Tueetor ได้ รวมไปถึงผู้ที่ต้องการนำสื่อการเรียนรู้ของตนเองมาสอนผู้เรียนแบบออนไลน์ก็สามารถพิจารณา Tueetor เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ได้เช่นกัน
SOURCE :

 September 2, 2020

http://www.tueetor.com/blog/th/passive-income/the-instruction-media-for-study-in-2020/