คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สอนในศตวรรษที่ 21

Last updated: 11 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:25 น.


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Content) เป็นการเรียนรู้หลายทางหรือการบูรณาการความรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) มาช่วยอำนวย ความสะดวกในการเรียนรู้ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอื่นๆ

ส่วนสาระความรู้ในเรื่องหลัก ( core subjects) นั้นเป็นส่วนของเนื้อหาที่นำมาใช้ในการประกอบอาชีพ จะเป็นส่วนเสริมของสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาขั้นสูงต่อไป ดังนั้น วิธีการเรียนรู้จึงเปลี่ยนจากการท่องจำเป็นการปฏิบัติและการบูรณาการหลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน

ซึ่งองค์ความรู้ในปัจจุบันปรากฏในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาจแบ่งความรู้ เป็น 3 ประเภท คือ
1) ความรู้โดยนัย เป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ทักษะวิชาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) ความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่เปิดเผยในรูปแบบต่างๆ สามารถจับต้องได้ เช่น หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อชนิดต่างๆ
3) ความรู้ภายในองค์กร เป็นความรู้ที่มาจากสมาชิกในองค์กรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเป็นความสามารถขององค์กร เช่น คู่มือการทำงาน กระบวนการทำงาน มาตรฐานการทำงาน เป็นต้น ซึ่งความรู้ต่างๆ เหล่านี้จะก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญานั่นเอง ดังนั้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สอนในศตวรรษที่ 21

  1. มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนอย่างลึกซึ้ง
  2. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอน
  3. สามารถพัฒนาหลักสูตรได้
  4. วางแผนการสอนและแบบเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  5. มีการคิดค้น ดำเนินการสอนที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
  6. ให้นักเรียนเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้
  7. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  8. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาเจตคติทักษะต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน


อ้างอิง: วารสาร Ignite Thailand เล่ม 1