6 รูปแบบการเรียนการสอนในยุค 4.0

Last updated: 13 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:57 น.


รูปแบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วม สนุกและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการสอนของครูนั้นสามารถดึงศักยภาพ และความสนใจของเด็กนักเรียนออกมาได้โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนให้ถูกหลัก การมุ่งเน้นสอนให้ตรงจุด การมีสื่อการสอนเพื่อการการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายจะเข้าใจสำหรับตัวนักเรียน โดยรูปแบบเหล่านี้จำเป็นต่อการสอนในยุค 4.0 เป็นอย่างมาก


6 รูปแบบการเรียนการสอนในยุค 4.0

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบสองภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ การเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปในการเรียนการสอนควบคู่กับภาษาไทยจะทำให้ผู้เรียนคุ้นชิน ซึมซับและกล้าใช้ภาษาได้มากขึ้น2. สอดแทรกการเรียนศาสตร์ STEM

การเรียนรู้แบบ STEM คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยศาสตร์เหล่านี้เน้นการแก้ไข วิเคราะห์ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุค 4.0


3. ส่งเสริมทักษะ EF ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

ทักษะ EF หรือ Executive Functions คือกระบวนการทางความคิดที่ใช้สมองส่วนหน้าในเรื่องของการควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ วางแผน ตั้งเป้า ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิต

4. การส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยการเรียนรู้แบบโครงการ

การเรียนรู้แบบโครงการทำให้ส่งเสริมกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผน ค้นคว้า วิเคราะห์เพื่อหาคำตอบ โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์

5. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น สะดวก ประหยัดเวลา เข้าถึงได้ง่าย เช่น สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ อีบุ๊ก แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างครูและนักเรียน


6 . เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning

Active Learning คือการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติ การลงมือทำ การมีประสบการณ์โดยมีครูชี้นำ แนะนำและดูแลมากกว่าการถ่ายทอดความรู้โดยตรง การเรียนรู้แบบนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจ จดจำ เข้าใจและมีส่วนร่วมในวิชานั้นๆ มากกว่า


Source: การเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร, นรรัชต์ ฝันเชียร