โรงเรียนมาตรฐานสากล ต้นแบบจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Last updated: 10 เม.ย 2563  | 

วันที่ 10 เมษายน 2563 - 14:25 น.


โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School รุ่นที่ 1 ในปี 2553 โดยต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพให้เป็นพลเมืองโลก และในปี 2555 ได้มีการปรับหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนรายวิชา IS1 IS2 และ IS3 โดยจุดมุ่งหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเทียบเคียงกับโรงเรียนมาตรฐานสากลในต่างประเทศ พัฒนาโครงสร้างหลักสูตร ระบบการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก


 

 Source:

EDUCATHAI

https://www.educathai.com/videos/109